Doelstellingen

Doelstellingen:

 • de HBV Leiden heeft ten doel om, in de ruimste zin van het woord, de belangen te behartigen van huurders van woningen in eigendom of beheer bij Portaal
 • het al dan niet in samenwerking met landelijke organisaties verstrekken van advies en voorlichting aan huurders en/of huurdersorganisaties
 • het onderhouden en bevorderen van de goede relatie tussen huurders en/of huurdersorganisaties en Portaal en bevorderen van inspraak en participatie bij de uitvoering van het beleid van Portaal
 • het in overleg met huurders en huurdersorganisaties bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving
 • het bevorderen van het tot stand komen van bewonerscommissies
 • het leggen van en onderhouden van contacten op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau met organisaties en instellingen op het gebied van de volkshuisvesting, woonomgeving en aanverwante terreinen
 • het participeren in het tot stand komen van gemeentelijk volkshuisvestigingsbeleid en de uitvoering daarvan

Dit bereiken we door:

 • kennis te nemen van en het beoordelen van het beleid van Portaal en het functioneren van Portaal in haar relatie met de huurders.
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van Portaal ten aanzien van onderwerpen van beleid en beheer die voor de huurders van belang zijn.
 • het vergroten van de betrokkenheid van huurders bij hun woning en woonomgeving.
 • het adviseren en ondersteunen van bewonerscommissies.
 • het bevorderen van een goede relatie tussen huurders en Portaal.
 • het leggen en onderhouden van contacten op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau met organisaties en instellingen op het gebied van de volkshuisvesting, woonomgeving en aanverwante terreinen.
 • het participeren in het tot stand komen van gemeentelijk volkshuisvestigingsbeleid en de uitvoering daarvan.