Kamer kritisch over belastingen sociale huursector

Kamer kritisch over belastingen sociale huursector

Datum 25 juni 2018

Bron: Woonbond.

De Tweede Kamer staat kritisch tegenover de grote hoeveelheid geld die wordt onttrekken aan woningcorporaties, en dus indirect aan de portemonnee van huurders. Dat geld kan niet worden gebruikt voor volkshuisvestingsdoelen.

 

Dit bleek tijdens het Tweede Kamerdebat op donderdag 22 juni over het rapport ‘De staat van de Volkshuisvesting’. De Staat van de Volkshuisvesting is één van de twee rapportages over de woningmarkt in ons land. In het najaar verschijnt de Staat van de Woningmarkt.

Vier maanden huur naar schatkist

SP-Kamerlid Beckerman bracht naar voren dat de optelsom van de verhuurderheffing, de vennootschapsbelasting en de ATAD (een belasting voor postbusbedrijven die nu ook wordt opgelegd aan de woningcorporaties) inmiddels gelijk staat met vier maanden huur. Ronnes (CDA) beaamde dit. Minister Ollongren zegde toe om met staatssecretaris Snel van Financiën te overleggen over de ATAD. In het najaar, bij de bespreking van het Belastingplan, komt zij hierop terug.

Sociale huursector krimpt

De Tweede Kamer vroeg ook aandacht voor prijsexplosie op de koopwoningenmarkt, die in het kielzog ook gevolgen heeft voor de wachttijden voor sociale huurwoningen. Die lopen snel op, terwijl het aantal sociale huurwoningen daalt. Beckerman beklemtoonde dat deze daling het gevolg is van het gevoerde rijksbeleid. Ook Smeulders (GroenLinks) vroeg hier aandacht voor. SP, GroenLinks en de PvdA gaan een initiatiefwet indienen om te voorkomen dat het aantal sociale huurwoningen verder afneemt. Ook Ronnes (CDA) en Koerhuis (VVD) legden de nadruk op de noodzaak om meer te bouwen.

Bouwrecords

Minister Ollongren onderkende dit. Eén van haar prioriteiten is het vergroten en versnellen van de woningbouw. Zij zei wel dat er al zichtbaar veel meer gebouwd wordt en sprak zelfs van bouwrecords.

Gematigde huurstijging

Ook de betaalbaarheid kwam aan bod. De PvdA wees op het grote verschil in woonquotes (het deel van het inkomen dat betaald wordt aan woonlasten) tussen huurders en kopers. Huurders betalen wel tot de helft van hun inkomen aan wonen, kopers veel minder. Ollongren zei ervan uit te gaan dat in een nieuw af te sluiten Sociaal Huurakkoord tussen Woonbond en corporatiekoepel Aedes sprake zal zijn van een gematigde huurstijging.

Duurzaamheid

De Duurzaamheid is een ander actueel thema, zeker nu het plan bekend is geworden dat gasverbruikers straks € 380 meer kwijt zijn aan energiebelasting. Nijboer (PvdA) vroeg zich af of dit betekent dat huurders moeten opdraaien voor de energietransitie naar een gasloze toekomst. Meerdere partijen wezen op het belang van de duurzaamheid en de betaalbaarheid daarvan. De minister verwees naar het Klimaatakkoord waarvan eind juni de contouren zichtbaar worden.

 

Deel dit bericht