Prestatieafspraken Leiden 2020-2025: Duurzaam, sociaal en concreet

Prestatieafspraken Leiden 2020-2025: Duurzaam, sociaal en concreet

Bron: Gemeente Leiden

18 december 2020

Corporaties bouwen komende 5 jaar 1000 sociale huurwoningen

De prestatieafspraken 2020 tot en met 2025 zijn vastgesteld door de Leidse corporaties, huurdersverenigingen en de gemeente Leiden. In de prestatieafspraken hebben deze partijen vastgelegd welke ambities zij hebben op onder meer de thema’s huren & bouwen, leefbaarheid, wonen-zorg, duurzaamheid en studentenhuisvesting en welke concrete acties zij komende jaren hiervoor gaan uitvoeren.

Gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties sluiten periodiek prestatieafspraken die ook verplicht zijn vanuit de Woningwet. Hierin leggen gemeente, corporaties en huurders hun gezamenlijke woonambities voor de stad vast en ook ieders bijdrage daaraan.

De Prestatieafspraken 2020 – 2025 zijn het resultaat van een proces dat de Leidse corporaties, hun huurdersverenigingen en de gemeente de afgelopen periode met elkaar hebben doorlopen. Gerda van den Berg, directeur-bestuurder van woningcorporatie de Sleutels: “Ik ben blij met de afspraken zoals deze in ‘corona-tijd’ onder moeilijke omstandigheden tot stand zijn gekomen. Een tijd die ons noopte tot onderhandelingen op afstand. Het is de verdienste van alle deelnemers dat het ons gelukt is om iedereen tot het eind toe te verbinden en te kunnen komen tot ambitieuze en breed gedragen afspraken.”

Wethouder Fleur Spijker (duurzame verstedelijking): “Het is een compleet pakket aan afspraken, waarbij ik extra trots ben op de slag die we hebben kunnen maken op het thema duurzaamheid. Alle partijen omarmen dit thema en hebben uitgebreide afspraken gemaakt op de verschillende duurzaamheidsthema’s. Dat is goed voor de Leidse huurders en voor onze hele stad.” De afspraak is om komend jaar gezamenlijk een nog concretere vertaling te maken in meetbare duurzaamheidsambities.

“Op de volle breedte van het woonbeleid hebben we concrete afspraken met elkaar kunnen maken waarin ook de wensen en belangen van onze huurders een goede plek hebben gekregen”, voegt Michel Ebbens, voorzitter van de HOOD, huurdersorganisatie van woningstichting Ons Doel, namens de betrokken huurdersvertegenwoordigers hieraan toe.

In de Prestatieafspraken 2020-2025 zijn onder meer de volgende ambities en acties afgesproken:

 • De ambitie van de corporaties om meer dan 1.000 sociale huurwoningen netto toe te voegen tot 2025 en het aanbod van studenteneenheden met minimaal 600 uit te breiden door DUWO;
 • het instellen van een Stadspact (samenwerkingstafel) tussen betrokken partijen bij het wonen in Leiden. Doel is om het gezamenlijke vizier gericht te houden op het benutten van kansen om de woningbouw te versnellen;
 • corporaties zorgen dat in deze periode minimaal 70% van het totale corporatiebezit bereikbaar blijft (huurprijs < € 663,40 (prijspeil 2020);
 • partijen ontwikkelen projecten die tot doel hebben de doorstroming te bevorderen;
 • DUWO zet zich in om bij de toewijzing van studenteneenheden rekening te houden met een goede menging tussen Nederlandse en internationale studenten;
 • corporaties starten met de uitrol van zonnepanelen (nieuwbouw en bestaand bezit). De ambitie is om gemiddeld 1 paneel per dak te realiseren waarbij zonnepanelen niet leiden tot hogere kosten voor huurders;
 • iedere corporatie streeft ernaar in de periode 2021-2025 vier (deels) circulaire sloop-, nieuwebouw- of renovatieprojecten aan te besteden;
 • corporaties draaien mee in de campagne “zet ‘m op 71 graden”;
 • elke corporatie realiseert elk jaar minimaal bij 1 complex een ‘groen dak’-project;
 • elke corporatie doet een experiment met het stimuleren van groene tuinen bij huurders en de huurdersorganisaties ondersteunen de energietransitie;
 • gemeentelijke panden in sterke wijken worden als eerste aan corporaties te koop aangeboden voor onderzoek naar transformatie voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen;
 • gemeente en corporaties stimuleren en faciliteren kansrijke initiatieven van huurders voor de verbetering van leefbaarheid in wijken, buurten en complexen en zetten het tegengaan van oneigenlijk gebruik van woningen (woonfraude) voort.

De prestatieafspraken zijn ondertekend door de woningcorporaties Ons Doel, DUWO, Portaal, de Sleutels, door hun respectievelijke huurdersvertegenwoordigingen HOOD, BRES, HBV, HBE en door de gemeente Leiden. De afspraken gelden per direct en vervangen de huidige prestatieafspraken 2015 – 2020. De afspraken worden jaarlijks gemonitord en – waar nodig – in onderlinge samenspraak jaarlijks aangepast. 

Deel dit bericht