Gemeente Leiden, Portaal en de Sleutels bundelen krachten bij herontwikkeling
Rivierenbuurt

Gemeente Leiden, Portaal en de Sleutels bundelen krachten bij herontwikkeling
Rivierenbuurt

Bron: gemeente Leiden

21 februari 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft een intentieovereenkomst gesloten met de
woningbouwcorporaties Portaal en de Sleutels voor de herontwikkeling van de Rivierenbuurt
in Meerburg. De samenwerking is de start om de herontwikkeling van deze buurt verder te
onderzoeken.
Corporaties en gemeente gaan verschillende ontwikkelscenario’s voor de Rivierenbuurt verder
onderzoeken om de sociale woningvoorraad te verbeteren. De drie partijen gaan daarom samen een
gebiedsvisie opstellen. Hierin beschrijven zij hoe die verbetering het beste vormgegeven kan worden,
afhankelijk van het te kiezen ontwikkelscenario. De herontwikkeling van de twaalf wooncomplexen in
de Rivierenbuurt wordt in samenhang bekeken met de ondergrondse infrastructuur, de openbare
ruimte, het parkeren, klimaatadaptatie en de energietransitie.
Kansen
De gemeente Leiden ziet bij verdichting ook de kans middeldure huur- en/of koopwoningen toe te
voegen om een meer gemengd woonmilieu in dit deel van de wijk te realiseren. Daarnaast wenst de
gemeente een nieuw Huis van de Buurt te bouwen. Een voorwaarde is dat de nieuw in te richten
buitenruimte goed aansluit op Park Matilo. Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking): “Ik
ben blij met deze samenwerking. Leiden heeft dringend meer en duurzamere woningen nodig die ook
bijdragen aan wijk waar je goed kunt wonen. Waar we bouwen, vergroten we de kwaliteit en zorgen
we voor nog meer leefbaarheid. Denk aan het toevoegen van groen en voorzieningen voor de buurt.
Het herontwikkelen van Rivierenbuurt is een prachtige stap om dat ook hier in deze wijk gaan doen.”
Marc Schutgens, manager Vastgoed bij de Sleutels: “Eén van onze ambities voor de komende jaren is
om met goede woningen ook goede buurten te maken. Want een goed thuis gaat verder dan de
voordeur. We zijn blij met deze integrale aanpak, waarin we actief samenwerken met gemeente en
Portaal. Door een krachtige samenwerking naar een prachtige buurt!”
Jet Bicker Caarten, manager Volkshuisvesting van Portaal: “Met de ondertekening van deze
intentieovereenkomst zetten we vanuit gezamenlijk belang een belangrijke stap in het onderzoek naar
de toekomst van de woningen en buurthuis aan park Matilo. We willen samen de mogelijkheden
bekijken die bijdragen aan meer en goede woningen en verdere verduurzaming van Leiden. We kijken
waar we kunnen bijdragen aan goed samenleven met de bewoners in de wijk en andere
belanghebbenden.”
Buurt betrekken
De eerste stap is het maken van een gebiedsvisie. Bij dit proces worden bewoners van de wijk en
andere geïnteresseerden betrokken. Vanaf het begin van de bouwplanontwikkeling en bij het kiezen
van een ontwikkelscenario betrekken ook Portaal en de Sleutels de huidige huurders en andere
geïnteresseerden.

Meer info op de website www.roommeerburg.nl

Deel dit bericht