HBV Leiden en HOOD maken manifest

HBV Leiden en HOOD maken manifest

Datum 16 maart 2018

HBV Leiden / HOOD

 

Manifest Leidse huurders

 

Als Leidse huurders bieden wij, de Huurdersbelangen Vereniging Leiden (HBV Leiden) en de Huurdersorganisatie Ons Doel (HOOD), de huurdersverenigingen van de huurders van Portaal en Ons Doel, de politieke partijen in Leiden een manifest aan. Wij willen dat de Leidse politiek zich inzet voor lagere huren en meer sociale huurwoningen. Wij vragen de politieke partijen om dit manifest te betrekken bij de collegeonderhandelingen en zich tijdens de verkiezingscampagne duidelijk uit te spreken over hun plannen voor de volkshuisvesting in Leiden.

 

Lagere huren

 

In Leiden hebben steeds meer huurders moeite te hoge ‘sociale’ huren op te brengen. De gemeente moet daartoe in de prestatieafspraken met corporaties afspraken maken over betaalbaarheid en huurprijzen:

 • Verlaging van de streefhuur naar 75% bij nieuwe verhuringen.
 • Beperking van de huurverhoging zodat sociale huurders op maximaal 75% streefhuur zitten.
 • Door ingrijpen van de landelijke overheid zijn de starthuren bij verschillende corporaties voor de huurtoeslagontvangers verlaagd. Corporaties moeten nu ook bij zittende huurders deze te hoge huren aanpassen. Dit is hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 • De overheadkosten van corporaties moeten omlaag.
 • De leegstand bij nieuwe verhuringen moet korter.
 • De verplichting om een garage af te nemen moet worden afgeschaft.

 

 

Meer sociale huurwoningen

 

Leiden moet investeren in betaalbare (huur)woningen in plaats van in leegstaande parkeergarages, want er staan nog steeds duizenden mensen op de wachtlijst voor een sociale huurwoning.

 • De gemeente moet minimaal doen wat in de Regionale Woonagenda staat:
 • Minimaal 30% van alle nieuwbouw moet sociaal zijn.
 • 15% moet een huurprijs hebben tussen de 700 en 900 euro.
 • Minimaal 20% van de nieuwbouw moet bestaan uit goedkope koopwoningen.
 • Er moet een aanvang gemaakt worden met de minimaal extra 3000 sociale huurwoningen die nodig zijn voor 2030.
 • Er moet hoger worden gebouwd. Kijk bij sloop- en renovatieprojecten standaard of de bouw hoger kan, zodat meer mensen woonruimte vinden.
 • De gemeente moet goedkopere bouwgrond beschikbaar stellen.
 • Kantoorpanden moeten worden omgezet in woonruimten. Het is onverteerbaar dat er in tijden van grote woningnood nog steeds leegstaande kantoorpanden in Leiden staan.
 • Er moet meer oog zijn voor lagere midden inkomens. Corporaties kunnen 10% van hun woningen toewijzen aan de inkomens tussen 36 en 41 duizend euro, maar doen dit nauwelijks.

 

Doorstroming stimuleren

 

De gemeente moet met de corporaties afspraken maken in de prestatieafspraken om doorstroming te stimuleren in plaats van tegen te werken.

 • Corporaties moeten huren gelijker maken door de huursombenadering toe te passen. Daardoor wordt het financieel interessanter om naar een meer passende woning te verhuizen.
 • De gemeente kan met een wooncoach ouderen helpen een prettige, betaalbare en levensloopbestendige woning te vinden. Hierdoor komen deze woningen beschikbaar voor andere doelgroepen.
 • De gemeente moet met de corporaties afspraken maken over doorstroming naar meer passende woningen; bijvoorbeeld “van groot naar klein”. Ook tussen corporaties onderling moet dit mogelijk worden.
 • Om doorstroming “van groot naar klein” te stimuleren moeten er maatregelen komen om de huursprongen bij verhuizing te voorkomen; zoals een gelijke huurprijs of een gelijke percentage van de maximaal toegestane huurprijs.

 

Duurzaamheid hoog in het vaandel

Duurzaamheid mag niet ten koste gaan van betaalbare woonlasten voor de huurders van sociale

huurwoningen.

 • Sociale nieuwbouw mag aardgas vrij indien de woonlasten onder de 710 euro blijven
 • Bij renovatie en verduurzamingsprojecten moeten de woonlasten voor lagere inkomens en lagere middeninkomens onder de 710 euro blijven.
 • De gemeente subsidieert vergroeningscampagnes zoals groene daken, geveltuinen en planten voor de vergroeningscampagne “tegels d’r uit planten er in”
 • Co2 reductie mag niet leiden tot stijgende woonlasten voor huurders.
 • De gemeente spreekt af met de corporaties dat ze een woonlastenwaarborg overeenkomen met de bewoners bij renovatie en het gasloos maken van
 • Verduurzamen gemengde complexen ( Vve’s waar kopers en huurders samenwonen).

 

Wooncoach werkt

 

De woonsituatie van senioren moet duurzaam verbeterd worden. Zij verdienen een woon- en leefsituatie die past bij hun leeftijd. Ondanks toezeggingen om na te denken over de inzet van een wooncoach, heeft de Leidse raad nog steeds geen echte actie ondernomen.

 • De plannen voor een Leidse wooncoach moeten worden omgezet in daden.
 • Leiden moet wooncoaches inzetten om senioren te begeleiden op de woningmarkt.
 • De wooncoach kan ook bemiddelen bij de woonomstandigheden van niet-senioren met bijzondere woonbehoeften.

Deel dit bericht