Wat verandert er voor huurders in 2017?

Wat verandert er voor huurders in 2017?

Bron: Woonbond
9 december 2016

 

Op 1 januari 2017 worden er verschillende wetten en regels aangepast die huurders en woningzoekenden kunnen raken. Vooral in de regels voor de jaarlijkse huurverhoging en de huurtoeslag zijn er wijzigingen.

 

De wijzigingen gaan over woningen met een gereguleerd huurcontract, die onder het puntenstelsel vallen.

Huurtoeslag

Huishoudens met recht op huurtoeslag gaan er in 2017 ongeveer een tientje per maand op vooruit.

Extra huurtoeslag

Ieder huishouden met recht op huurtoeslag betaalt een deel van de huurprijs zelf.  Die eigen bijdrage heet basishuur. In eerdere jaren is er bezuinigd op de huurtoeslag, onder andere door de eigen bijdrage te verhogen. Per 1 januari 2017 gaat de eigen bijdrage juist omlaag.

Inkomensgrens huurtoeslag omhoog

Het maximale jaarinkomen dat een huishouden mag hebben om huurtoeslag te kunnen krijgen gaat ieder jaar een beetje omhoog. In 2017 zijn de grenzen:

€ 22.200 voor alleenstaanden
€ 30.150 voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-leeftijd
€ 30.175 voor meerpersoonshuishoudens ouder dan de AOW-leeftijd.

Het maximum dat je aan spaargeld -of ander eigen vermogen- mag hebben is € 25.000 per persoon.

Grensbedragen verhoogd

Om te berekenen hoeveel huurtoeslag een huishouden krijgt, gelden ingewikkelde regels. Dat is in 2017 niet anders dan in 2016. Wel zijn er aantal grensbedragen aangepast. Dat gebeurt op 1 januari van ieder kalenderjaar.

€ 414,02 – de kwaliteitskortingsgrens voor huurtoeslag in 2017
€ 592,55 – de aftoppingsgrens voor huishoudens van 1 of 2 personen
€ 635,05 – de aftoppingsgrens voor huishoudens van 3 of meer personen.

De huurtoeslaggrens blijft € 710,68, hetzelfde bedrag als in 2016.  Voor woningen met een hogere rekenhuur is geen toeslag mogelijk.

Definitie ouderenhuishouden versimpeld

Heeft minstens één iemand in een huishouden op 1 januari 2017 de AOW-leeftijd? Dan is het voor de huurtoeslag een ouderenhuishouden.  In 2016 waren de regels ingewikkelder: bij stellen die nog niet allebei de AOW-leeftijd hadden, keek men alleen naar de  leeftijd van degene die meer dan de helft van het inkomen verdiende.  Ook kon je in de loop van het jaar ouderenhuishouden worden, waarna er een herberekening nodig was van het voorschotbedrag. In 2017 is dat niet meer zo: de leeftijd op 1 januari bepaalt voor het hele jaar het recht op toeslag.

Jaarlijkse huurverhoging

De meeste huurders krijgen per 1 juli een huurverhoging. Het is nog niet bekend met welk maximumpercentage de huur omhoog mag.  Wel is al duidelijk dat huishoudens met een hoger inkomen ook in 2017 een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging kunnen krijgen.

Eén inkomensgrens voor extra huurverhoging

In 2016 waren er twee verschillende inkomensgrenzen die bepaalden of verhuurders een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging mochten vragen, in 2017 is het er nog maar één.  Huishoudens met een inkomen boven de € 40.349 kunnen een extra huurverhoging krijgen.

Geen extra huurverhoging  voor ouderen en gezinnen

Wie in 2017 de AOW-leeftijd al bereikt heeft of in een huishouden van minimaal 4 personen woont, wordt uitgezonderd van de extra, inkomensafhankelijke huurverhoging. Chronisch zieken, gehandicapten en mantelzorgers waren daar al eerder van uitgezonderd. De gewone huurverhoging geldt wel voor deze groepen.

Toewijzen woningen

Voor het toewijzen van sociale huurwoningen door woningcorporaties gelden ook in 2017 allerlei regels. In de regels zelf is weinig veranderd. Maar ook op dit punt zijn er bedragen aangepast.

Liberalisatiegrens bevroren

De liberalisatiegrens blijft in 2017 op hetzelfde bedrag als in 2016. Voor nieuw te verhuren sociale woningen mag de kale huurprijs maximaal € 710,68 zijn. De maximale huurprijs waarbij huurtoeslag mogelijk is (de huurtoeslaggrens) ligt op hetzelfde bedrag.  Maar let op:  daar gaat het niet om kale huur, maar om rekenhuur. Er bestaan sociale huurwoningen met een rekenhuur boven de toeslaggrens. Corporaties kunnen deze woningen toewijzen aan huishoudens die op dit moment geen recht hebben op huurtoeslag.

Inkomensgrenzen verhoogd

In 2017 moeten woningcorporaties tenminste 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een jaarinkomen onder de €  36.165.  Daarnaast mogen ze 10% van de vrijkomende woningen toewijzen aan huishoudens met een jaarinkomen tussen €  36.165 en € 40.349. Nog eens 10% mogen zij toewijzen zonder te kijken naar het inkomen van de huurder. Wel moeten ze zich voor die 10% aan regels uit de plaatselijke huisvestingsverordening houden.

Passend toewijzen onveranderd

In 2016 werden regels voor passend toewijzen ingevoerd. Ook in 2017 moeten corporaties zich hier aan houden. Aan huishoudens met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag mogen zij geen hoge huren vragen. 95% van de woningen die zij toewijzen aan huishoudens met recht op huurtoeslag moet een kale huur onder de aftoppingsgrens hebben. Voor particuliere verhuurders gelden deze regels niet.

Deel dit bericht